Надад хэлэх үг байна
Видео мэдээБУСАД
Хүн амын тоо
Өрхийн тоо ?
Газар нутгийн хэмжээ ?
Өрхийн дундаж хүн ам
3
байшинд амьдардаг
1525
гэрт амьдардаг
0-18 насны хүүхэд
55-аас дээш насны
977
Өрхийн болон бусад эмнэлгийн тоо
1
Албан бус хогийн цэгийн тоо
0
Зохиогчийн эрх © 2014 Хан-Уул дүүргийн засаг даргын тамгын газар CloudNetwork LLC